Đêm Noel Saigon / Christmas' eve at Saigon

Edit

31916621966621.5630a66e16c04

0 likes

397 views

10 members

ABOUT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-/-
 
Creative Director: Jichen Deng
Art Director: Nguyễn Phạm Quang Minh
Visual Supervior: Sờ ĐờIllustration: Phi Lê, One Nguyễn, Sờ Đờ
Animation: Shíkì Bẹt, Lâm Vinh, Minh Nhật
Concept / Sound FX: Team Chái Đào
 
-/-
 
 
 

 
 
-/-
 
THANKS FOR WATCHING
 
-/-
 
 

CREDITS

Creator

The ZEROZ TEAM

Vinh Lam

Shiki Bet

Sờ Đờ

Hong An

One Nguyen

luB nguyen

Nguyen Duc Minh

le phi

NHAT LUU (Bi)

03d2f521966621.5630a66e1e736
83192f21966621.5630a66e24384
821ad021966621.5630a66e28a16
10f9ed21966621.5630a66e2e02b
64e96721966621.5630a66e3373c
5fb88f21966621.5630a66e3ac2b
Fd5ecf21966621.5630a66e42aca
99c76721966621.5630a66e4b265
B85a9221966621.5630a66e5631e
D8b3e321966621.5630a66e5bc5d
6b8ecb21966621.5630a66e60910
28890721966621.5630a66e69421
A1823e21966621.5630a66e6e7ca
558e8d21966621.5630a66e76eb4

0 COMMENTS

Comment
Close popup w
Close popup
Close popup